Onsdag 23.6 kl 18 - sankthansmesse prestegarden

Velkomen til prestegardshagen sankthanseftan kl 18. Kort messe , med preike om Johannes døyparen og Snåsamannen !  Solosong ved Emma V. Holmegard. Etterpå kaffe og is, og mulighet til grilling av medbragt på bålpanne.

Siste nytt om konfirmasjon laurdag 28.august

Konfirmanttur til Hovstøyl

Årets konfirmantar har fått konfirmasjonen flytta til hausten pga koronaen. Det er 11 konfirmantar dette året, og vi  veit jo ikkje korleis smittetilstanden er i slutten av august. Ofte har jo konfirmantane vore samla til messe, men dette året har vi gjort vedtak om å ha to messer etter kvarandre. Den fyrste kl 11, og her vert det 6 konfirmantar inkludera alle jentene. Den andre messa vert kl 12.30, og her vert det 5 gutar.Det har vore loddtrekning om tida. Når dei første er ferdige ute, tek vi bilete med alle samla. Vi ha kan hende litt knapp tid, men då utset vi berre den andre messa med nokre få minutt. Kvar messe vert på 45-50 minutt. Ved å ha to messer får fleire av gjestane plass i kyrkja.

Nye konfirmantar 2021/2022 - informasjon

Vi gleder oss til å møta dei nye konfirmantane konfirmantåret 2021-22! Her kjem noko informasjon for dykk.  Konfirmasjonen er ei gammal tradisjon i kyrkja, og den starta på 1730-talet, etter ynskje frå den dansk-norske kongen. I dag er konfirmasjonen en kombinasjon av konfirmasjonstida og avsluttande konfirmasjonsgudsteneste. I dag er denne gudstenesten ei forbønsgudsteneste, og det er ikkje noko krav om at konfirmanten skal ha ei uttalt kristen vedkjenning. Men i utgangspunktet er konfirmasjonen for dei som er døypte, men det er og mogleg å verta døypt under konfirmasjonstida.

Det har skjedd noko nytt for konfirmasjonen i Vest-Telemark iår. Tidlegare har konfirmantåret starta med ei vekes leir på Gjennestad i Stokke. Så har det vore undervisning gjennom året, med avsluttande konfirmasjon i slutten av mai. For dere nye konfirmantar vert det slik: Vi startar med eit informasjonsmøte om konfirmasjonen tysdag 7. september på Betel kl 19 Dette er og for foresatte. Så startar sjølve undervisninga først i januar, og i mai/juni har vi ei samtalemesse. Så er det leir på Gjennestad siste veka i skuleferien, før vi har avsluttande konfirmasjon siste laurdag i august. Gjennom året skal dei være ministrantar i 2 gudstenester, samt at vi og har kirkens nødhjelpaksjonen og eit par turar til fellesopplegg med dei andre konfirmantane i vest-Telemark i Seljord. På infomøte i september er det høve til å melde seg på konfirmasjonstida. Velkomen som konfirmant! Om du vil spørja om noko , ta kontakt med kyrkjekontoret.

No vert det fast haustkonfirmasjon !

I år og i fjor har vi hatt haustkonfirmasjon grunna pandemien.No har soknerådet tatt ei avgjerd om at dette no vert ei fast ordning. Mange ønsket å halde fram med vårkonfirmasjon (siste laurdag i mai), og har tenkt at det har vore ei god løysing. Utfordringa er at vi i Fyresdal er ein del av "Ønsket og elsket", eit konfirmantopplagg i Øvre Telemark prosti. Folka her har gått inn for haustkonfirmasjon, slik at leiren på Gjennestad avsluttar konfirmanttida, istadenfor som no, startar konfirmanttida. Dette erbeidet har sitt arbeid i Seljord, og i tillegg til leir, har dei eit stort program for å utdanne ungdomsleiarar. Det kan vere ungdomsleiarar på leir og med i anna konfirmantarbeid i prostiet. Det er nok noko enklare å rekruttera nye ungdomsleiarar med den nye ordninga. Konfirmasjonen vil finne stad anten siste laurdag i august, eller fyste laurdag i september.

Noko som kan vere eit minus med den nye ordninga, er at klassen i september til vanleg dreg til Polen, og har ein del utgiftar til dette då. I tillegg er det lang tradisjon for vårtradisjon, sjølv om dei eldre i kommunen hadde haustkonfirmasjon i si tid.

I staben er vi godt nøgd med dette vedtaket- leiren på Gjennestad er eit flott arrangement, som både unge og vaksne set stor pris på. Fin variasjon mellom alvor og leik, og veldig god mat. Plassen har og parkprega uteområde, som kan nyttast til mykje . No har prosessen rundt denne endringa nok ikkje vore den beste. Det har ikkje vore nokon høyring om saka, lokale kyrkjelydar har ikkje fått seia si meining, og vi kjennar på at vi ikkje hadde noko val. Om vi ikkje hadde sagt ja til endringa, måtte vi avslutte vår deltaking i "Ønsket og elsket", og då måtte vi laga leir sjølve.

Tore S

Inga messe i Fyresdal søndag 6.juni, men kvifor ikkje ta seg ein tur rundt i Vest-Telemark. Her eit motiv frå Nesvatn no i mai.

Konfirmantane på tur til Hovstøyl 12-13 juni Sjå bilete frå hytta!

Konfirmantane i Fyresdal planlegg overnattingstur til Hovstøyl 12-13 juni. Det vert ca 1,5-2 timar opp til hytta, og søndag går vi tilbake om hytta til  kyrkjeverje Else-Berit. Leiarar vert staben i kyrkja i Fyresdal.Her grillar vi pølsar og kanskje burgere.Hovstøyl er ei turistforeningshytte til Arendal og omegn turistforening. Det er ei hytte påde langs bispevegen til Setesdal, og på leia frå Åmli til Hovden. Det er lagt ut bilete av hytta på eige fotoalbum på denne nettsida. Sjå i menyen.

 Leiarar vert staben i kyrkja i Fyresdal.

Dugnaden på Veum kyrkjegard 12-mai hadde bra oppmøte.No er alt klart for sommaren. Kaffe og lappar til alle.

Sterk nedgang i fødselstalet i Telemark- økning i Vinje

 

Avisa Varden har sett på fødselstala i Telemark og samanlikna tala for 2000 og 2020. Og nedgangen er stor! I 2000 vart det født 1879 born i fylket, medan det i 2020 vart født 1408 born. I Tinn (der Rjukan ligg) er nedgangen størst. Ei nedgang frå 96 til 30.  Det er ei nedgang på 69%. Det at spesielt Rjukan har så stor nedgang i folketalet, har gjort at kommunen no skal redusera antal tilsette med 30 årsverk.Tokke har og ein sterk nedgang, frå 28 til 12.Det er to kommunar som har ei økning. Ei av dei ligg i Vest-Telemark. I Vinje er tala 34 og 35. I Nome er det og ei marginal økning. Tala for Fyresdal er 10 i 2000 og 6 i 2020. Det er det lågaste fødselstalet i Telemark. I Nissedal er det ein liten skilnad, ei nedgang frå 14 til 13. Det følgjer av dette at dåpstala og har vore sterkt redusera. På ei vanleg messe er det ikkje ofte ein vil uppleva å sjå at det er dåp. Dette kjem og av at det no er opna for at familien kan få ei eiga dåpsmesse på t.d. laurdag.

Korleis flagga ?

No kjem tida med mange raude dagar, og då vil dei som har flaggstang reisa flagget. Det er for private  fridom til å flagga når ein vil, medan det offentlege må flagga på offentlege flaggdagar. I mai er dei fleste raude dagar flaggdagar, men ikkje Kristi himmelfartsdag og 2.pinsedag. Sommerhalvåret heises flagget kl 8, og tas ned seinast kl 21. Hugs på at flagget skal handsamast på ei respektfull måte. Flagget skal ikkje berøre bakken. Private kan nytta flagget når dei vil,t.d. fødselsdagar, ved særskilde hendingar. Ein gong var eg på ei øy i Nord-Noreg, og mange flagga på ei vanleg kvardag. Eg spurte kvifor, og då fekk eg høyra at dagen føre hadde fylkestinget gjort vedtak om å byggja bru og undersjøisk tunnell ut til øya.

Nytt: Instagram prestegarden ? "fyresdalprestegard"

Kyrkjelege handlingar - kva kostar det ?

Kva kostar det med kyrkjelege handlingar ? For dei som bur i Fyresdal er kyrkjelege handlingar gratis. 

DÅP: Dåp i vanleg messe er det vanlege. Under koronaen har vi og tilbod om eige dåpsmesse, då har vi val av kyrkje og tid etter avtale. Det er inga kostnader for dette.

VIGSEL: Vigsel i ei av kyrkjene er gratis (kyrkjeleige, prest og organist). Brureparet pyntar kyrkja sjølve, og blomar på alteret er fint. Vigsel utandørs eller andre stader er og gratis. 

GRAVFERD: Gravferd eller bisettelse er gratis når det gjeld seremoni. Men det kjem kostnader til når det gjeld kiste, annonse, pynting av kyrkja, krans osb.

Lyst på ein prat eller få besøk ?

Påska er lang , og mange av påsketradisjonane går ikkje an å følgje. I kyrkja har vi avlyst alle påskemesser, og difor har vi god tid. Har nokon lyst på ein prat med prest Tore Samuelsen på telefon, samtale eller besøk ( kyrkjekontoret, prestegarden eller heime hos deg), er det berre å ta kontakt.

Prest Tore Samuelsen  tlf 480 90 970 

Du kan og kontakta:

Prostidiakon Eilev Erikstein  tlf 911 13 580

Kirkens SOS  22 40 00 40 ( heile døgnet)

Kor er dette ? Svar nederst på sida.

Ny instagramkonto om prestegarden i Fyresdal

Følg  fyresdalprestegard på instagram , og du kan sjå bilete frå pretegarden gjennom årstidene. Bilete både ute og inne, og litt historie om presegarden kjem og.

Instagramkontoen kyrkjaifyresdal vert som før. Her er det kunngjeringar om ting som skjer i kyrkjelyden, og litt info om høgtidar og spesielle dagar.

Konfirmasjonsdatoen blir lørdag 28.august!

Konfirmasjonsdatoen for årets kull er klar. Det har vært stor usikkerhet rundt konfirmasjonstidspunktet dette året. Noen, bl.a. endel av konfirmantene har hatt ønske om å få det til i vår. Samtidig har vi fått klare råd fra kirken sentralt, der vi oppfordres til å utsette til høsten. Da vil trolig smitteverntiltakene være færre, og flere vil få plass i kirken. Soknerådet har vedtatt at konfirmasjonsdatoen blir lørdag 28.august. Hvis det blir en gudstjeneste , så blir det kl 12. Hvis vi må ha flere, blir det flere tidspunkt.Det er jo tradisjon at konfirmasjonsfesten er samme dag som konfirmasjonsgudstjenesten. I fjor var det noen konfirmanter som hadde selskap en annen dag enn gudstjenesten. Hvis denne datoen passer veldig dårlig, er det en mulighet også i år.

Nasefjell sommaren 2021

Nasefjell i Fyresdal

Oppdaterte smittevernregler pr. 17.2.21

Følgende tiltak gjennomføres:

1. Max ca 80 i Moland, ca 50 i Veum. For øvrige gjelder  krav til avstand på 2 meter, gjeldar ikkje husstandfellesskap. Inga  førhandspåmelding  lenger.

2. Alle tar håndsprit når de går Inn i kyrkja.

3. De som kommer blir anvist plasser.

4.Alle skal skrive seg på liste med navn og tlf-nummer, denne blir makulert etter 14 dager.

5. Vi dropper ofring/takkoffer på vanlig måte. Dette blir evnt. tatt opp ved utgangen.

6. Salmebøker kan nyttes.Når vi er ferdig kan den gjerne ligge igjen i benken.

7. Hvis kirken har oppnådd det antallet personer vi kan ha,vil de som kommer etterpå måtte stå ute eller  evnt. i våpenhuset.

8. Er du forkjøla, småsyk eller kjenner på symptomer, da er det nok best å holde seg hjemme.

9. Pass på at når du hoster, gjør det inn i armhulen, lommetørkle  el.l.

10. Dåp vil finne sted i ordinære gudstjenester, egne dåpsgudstjenester kan tilbys etter avtale.

 

Sitatet: "Vi er i den eiendommelige situasjon at avstand er uttrykk for nestekjærlighet" ( Torleiv Austad)

Svar på Kor er dette ? Handelslaget, nåværende Oleas hus. Foto: Olav S. Nyli, truleg før 1905.