Biskopen har et lederansvar og tilsynsansvar med å ta vare på læren på grunnlag av Bibelen og bekjennelsen. Biskopen utnevnes av Kirken selv. Biskopens ansvar og myndighet fastsettes av Tjenesteordning for biskoper.

Biskopens mange forskjellige oppgaver:

 • Åndelig tilsyn med kirken i sitt bispedømme:

  • Ansvar for å ta vare på kirkens lære og bekjennelse, fremme enhet i kirken og rettlede og oppmuntre menighetene og de kirkelig ansatte

  • Gi råd og veiledning til prester og andre vigslede stillinger i kirken

  • Øverste leder av prestetjenesten i bispedømmet

 • Kirkens fremste talsmann overfor offentlighet, medier og presse i sitt bispedømme, sammen med lederen for bispedømmerådet

 • Gjennomføre visitaser (besøk) i menighetene. Her har han samtaler og møter med ansatte og frivillige i menigheten. Besøker skoler, barnehager og andre institusjoner i nærområdet og møter representanter fra kommunen

 • Faste møter med prester, diakoner, kateketer/undervisningsstillinger og kirkemusikere gjennom året.

 • Kontakt med ledere fra andre trossamfunn i inn- og utland, offentlige etater lokalt og nasjonalt, organisasjoner og utdanningsdirektørene fra alle tre fylkene.

 • Ordinasjon til prestetjeneste og vigsling av diakoner, kateketer og kantorer

 • Vigsling av nye kirker og kapell

 • Gi kallsbrev/tjenestebrev til kirkelige tilsatte

 • Godkjenner endringer og nytt inventar i kirkerommet

 • Godkjenner nye stolaer

 • Med på en rekke gudstjenester, samlinger, jubileer og andre arrangement rundt i bispedømmet

 • Medlem av bispedømmerådet og Kirkemøtet

 • Medlem av Den norske kirkes Lærenemnd

 • Medlem av Bispemøtet sammen med de andre elleve biskopene